Algemene voorwaarden Snizoo vof

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt:
Dienst: alle werkzaamheden die Snizoo voor de Klant verricht of laat verrichten (waaronder, echter niet te beperken tot, de levering van goederen en/of diensten, het plaatsen van Snizoo pagina's en/of het op een andere wijze promoten van de Klant, zijn producten, diensten en/of zijn website(s)).
Klant: de wederpartij met wie Snizoo de Overeenkomst heeft gesloten tot het verrichten van de Diensten.
Rijschool: de wederpartij met wie Snizoo de Overeenkomst heeft gesloten tot het verrichten van de Diensten - specifiek in de branche voor rijscholen.
Leerling: de partij die middels de website(s) van Snizoo een overeenkomst heeft gesloten met de Rijschool.
Overeenkomst: iedere aanbieding, offerte en/of overeenkomst tussen Snizoo en de Klant.
Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten met betrekking tot intellectuele eigendom en daarmee samenhangende rechten, zoals merkrecht, modelrecht, handelsnaamrecht, auteursrecht, naburige rechten, databankrecht en octrooirecht.

2. Algemene bepalingen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en/of overeenkomst tussen Snizoo en de Klant waarop Snizoo deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard (ongeachte of dit mondeling, schriftelijk of elektronisch is gedaan),voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 Het is mogelijk dat er aanvullende bepalingen voor deze voorwaarden gelden. Deze bepalingen dienen schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen te zijn.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Wanneer deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Snizoo en de Klant, wordt de Klant geacht op voorhand te hebben ingestemd met het gebruik van deze algemene voorwaarden op later gesloten en nog te sluiten overeenkomsten.
2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Snizoo en de Klant zullen in dat geval in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen wordt nagestreefd.
2.6 Snizoo mag deze algemene voorwaarden te alle tijde wijzigen. De wijziging zal via de website van Snizoo of op een andere manier aan de Klant bekend worden gemaakt. Wanneer de Klant de wijziging niet accepteert mag de Klant de Overeenkomst, binnen 14 dagen na de bekendmaking, schriftelijk of per email aan info@snizoo.nl opzeggen. De ontbinding van de Overeenkomst zal plaatsvinden op het moment dat de wijziging in gaat.
2.7 In geval van een verschil in uitleg tussen de bepalingen in deze Algemene voorwaarden en een Overeenkomst, dan gaan de bepalingen in de Overeenkomst voor.

3. Overeenkomsten sluiten

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Snizoo zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding of offerte een beslissingstermijn is opgenomen. Een aanbieding of offerte vervalt automatisch na tien werkdagen.
3.2 Snizoo kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan of moest begrijpen dat deze offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Snizoo niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
3.4 Alle door de Klant geplaatste opdrachten zijn bindend en kunnen niet door de Klant worden gewijzigd of teruggetrokken. Een Overeenkomst komt tot stand doordat een opdracht van de Klant door Snizoo wordt geaccepteerd of, afhankelijk van wat eerder plaats vindt, doordat Snizoo de gevraagde Dienst uitvoert.
3.5 Wanneer de Klant bij het sluiten van een Overeenkomst gebruik maakt van een vertegenwoordiger staat zowel de vertegenwoordiger als de Klant garant voor de bevoegdheid van de vertegenwoordiger om de Overeenkomst te sluiten.
3.6 Wanneer de Klant een Overeenkomst met Snizoo sluit ten behoeve van een derde partij garandeert de Klant dat de derde partij akkoord is met de Overeenkomst en de te leveren Dienst(en). Snizoo mag dit te allen tijde controleren en contact opnemen met de derde partij. Wanneer blijkt dat de derde partij om welke reden dan ook bezwaar maakt tegen de Overeenkomst is Snizoo gerechtigd deze op te schorten. Dit vrijwaart de Klant niet van de verschuldigde vergoeding richting Snizoo. Daarnaast vrijwaart de Klant Snizoo tegen eventuele aanspraken of vorderingen tot schadevergoeding van de derde partij. Ook vrijwaart de Klant Snizoo van alle door haar gemaakte kosten in verband met deze aanspraken of vorderingen.

4. De Diensten van Snizoo gebruiken

4.1 De Klant zal zich aan alle door Snizoo via de website(s) van Snizoo of op andere wijze bekendgemaakte en/of geaccepteerde richtlijnen omtrent het gebruik van de Dienst houden. Hieronder valt bijvoorbeeld de gebruikersvoorwaarden voor bedrijven.
4.2 De Klant garandeert dat hij tijdens het gebruik van de Dienst alleen de overeengekomen doelen nastreeft en niet in strijd handelt met de Nederlandse wetgeving of inbraak maakt op (intellectuele eigendoms) rechten van derden of Snizoo. Daarnaast zal de Klant geen handelingen ondernemen die de reputatie van Snizoo kunnen schaden. De Klant vrijwaart Snizoo van alle vorderingen van derden alsmede voor de eigen gemaakte kosten die hieruit voortvloeien.
4.3 De Klant zal, voor zover redelijkerwijs noodzakelijk is, meewerken aan de uitvoering van de Overeenkomst. Dit houdt onder andere in dat indien Snizoo gegevens van de Klant nodig heeft, de Klant deze gegevens tijdig, juist en volledig zal aanleveren. De Klant staat tevens garant voor de juistheid en volledigheid van de aangeleverde gegevens.
4.4 De Klant kan zijn rechten en/of plichten uit de Overeenkomst alleen overdragen aan derden wanneer Snizoo hier uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord mee is gegaan.
4.5 Wanneer de Klant een gebruikersnaam en/of wachtwoord van Snizoo heeft ontvangen is hij zelf verantwoordelijk voor het gebruik hiervan. Snizoo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies, gebruik en/of misbruik van deze gegevens.

5. Bedrijfspagina's

5.1 Snizoo heeft te allen tijde het recht, en mag zonder opgave van reden of voorafgaande mededeling, een Snizoo pagina weigeren, verwijderen, of aanpassen, zonder dat de Klant recht heeft op een vergoeding hiervoor.
5.2 Wanneer de Klant een rechtspersoon is, heeft Snizoo te allen tijde het recht om de haar langs officiële of publieke weg vernomen wijzigingen of aanvullingen van de (bedrijfs)gegevens van de Klant, zonder toestemming of opdracht in een Snizoo pagina te verwerken.
5.3 De Klant gaat ermee akkoord dat advertenties of Snizoo pagina's van derden, waaronder concurrenten, kunnen worden geplaatst op de Snizoo pagina van de Klant of bij het gebruik van zoekwoord(en) die geheel of gedeeltelijk met de handelsnaam en/of het merk van de Klant overeenkomen.
5.4 Snizoo heeft het recht de Snizoo pagina te gebruiken voor plaatsing in andere media van Snizoo, op media van rechtspersonen waarmee Snizoo verbonden is en op media van partners van Snizoo, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Aan deze plaatsingen kan de Klant geen rechten ontlenen.
5.5 Snizoo pagina's moeten voldoen aan de door Snizoo gestelde technische eisen. Snizoo mag deze eisen tijdens de looptijd van de Overeenkomst wijzigen. Wanneer dit gebeurt zal Snizoo de Klant hiervan op de hoogte stellen.
5.6 De Klant kan geen rechten ontlenen aan de vormgeving, inhoud, pagina- en rubriekindeling van de media of aan de plaats, volgorde of positie, van de voor de Klant gemaakte Snizoo pagina.
5.7 Snizoo geeft geen garantie dat een Snizoo pagina altijd voldoet aan de overeengekomen specificaties, posities, afmetingen, vormgeving, kleurstellingen of dat deze wordt geplaatst volgens dezelfde algoritmes welke ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst werden gehanteerd. De Klant erkent en accepteert dat media zoals internet, TV en print tussentijds wijzigen en dit veranderingen voor het uiterlijk, de plaatsingswijze en/of positie van de Snizoo pagina tot gevolg kan hebben.
5.8 De Klant gaat ermee akkoord dat de Snizoo pagina, danwel de (bedrijfs)gegevens daaruit, door Snizoo worden opgenomen in een database.

Specifieke voorwaarden voor klanten in de tattoo branche (secties 6, 7 en 8)

6. Advertenties

6.1 Snizoo heeft te allen tijde het recht, en mag zonder opgave van reden of voorafgaande mededeling de “kosten per klik” verhogen of verlagen.
6.2 De Klant erkent dat “advertentietegoed” niet wordt uitgekeerd als geld en alleen gebruikt kan worden om advertenties te tonen op de media van Snizoo.
6.3 De Klant erkent de eigen verantwoordelijkheid om advertenties aan en uit te zetten. De gemaakte kosten van niet uitgezette advertenties zullen te allen tijde gefactureerd worden. Snizoo draagt daarnaast niet de verantwoordelijkheid om het advertentietegoed van de Klant te activeren en/of te besteden.
6.4 De Klant kan geen rechten ontlenen aan de vormgeving, inhoud, pagina- en plaats indeling van de advertentie of aan de plaats, volgorde of positie van de advertenties.
6.5 Snizoo geeft geen garantie dat een advertentie altijd voldoet aan de overeengekomen specificaties, posities, afmetingen, vormgeving of kleurstellingen, of dat deze wordt geplaatst volgens dezelfde algoritmes welke ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst werden gehanteerd. De Klant erkent en accepteert dat media zoals internet, TV en print tussentijds wijzigen en dit veranderingen voor het uiterlijk, de plaatsingswijze en/of positie van de bedrijfspagina tot gevolg kan hebben.

7. Betaling

7.1 Betalingen dienen op de door Snizoo aangegeven wijzen te worden voldaan. Betaling van het gehele factuurbedrag dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld. De Klant kan daarnaast geen beroep doen op opschorting, verrekening of aftrek.
7.2 Vergoedingen kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, jaarlijks of periodiek verschuldigde bedragen en bedragen die afhankelijk zijn van het gebruik van de Dienst of Snizoo pagina.
7.3 Snizoo mag te allen tijde om een aanbetaling van de vergoedingen vragen.
7.4 Alle overeengekomen vergoedingen, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, zijn in Euro's, exclusief BTW en overige heffingen.
7.5 Voor de hoogte van de door de Klant verschuldigde vergoeding en de daaruit voortvloeiende factuurbedragen zijn de gegevens uit de administratie van Snizoo leidend.
7.6 Snizoo mag te allen tijde de prijs van de Dienst verhogen. Wanneer de prijsstijging meer dan 10% van de waarde van de Overeenkomst bedraagt heeft de Klant het recht binnen 14 dagen na de aankondiging van de prijsstijging de Overeenkomst schriftelijk of per email naar info@snizoo.nl op te zeggen tegen de datum waarop de prijsstijging ingaat, tenzij Snizoo alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren.
7.7 Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Vanaf het moment van verzuim dient de Klant verder alle eventueel door Snizoo gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden.

8. Looptijd, opschorting & beëindiging van de Overeenkomst

8.1 Alle Overeenkomsten hebben een initiële looptijd van één jaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Na deze periode wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgende verlengd voor een periode van één jaar, tenzij de Overeenkomst door één van de partijen schriftelijk of per email aan info@snizoo.nl wordt opgezegd, uiterlijk één kalendermaand voor aanvang van het vervolgtermijn.
8.2 Wanneer de duur van de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen als het in sectie 8.1 van deze Overeenkomst opgenomen jaar zal de Overeenkomst steeds stilzwijgend worden verlengd met dezelfde periode als de voorgaande Overeenkomst, tenzij de Overeenkomst tijdig door één der partijen schriftelijk of per email aan info@snizoo.nl wordt opgezegd. Voor een tijdige opzegging dient er voor ieder jaar dat de vorige Overeenkomst strekte één maand opzegtermijn in acht genomen te worden.
Bij een 2-jarige Overeenkomst dient de opzeggende partij dus uiterlijk 2 kalendermaanden voor aanvang van het vervolgtermijn op te zeggen.
8.3 De looptijd van de Overeenkomst wordt berekend vanaf de datum waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
8.4 Snizoo heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst, gedeeltelijk of in zijn geheel op te schorten wanneer de Klant zijn verplichtingen niet nakomt, wanneer het vermoeden bestaat dat de Klant in strijd handelt met één van de bepalingen uit deze Overeenkomst of niet kan voldoen aan zijn betalingsverplichting. Bij opschorting van de Overeenkomst heeft de Klant nog steeds een betalingsverplichting over de reeds door Snizoo geleverde Diensten.
8.5 Wanneer de Klant de Overeenkomst alsnog nakomt en/of voldoende zekerheid geeft dit te gaan doen, zal Snizoo de opschorting opheffen.
8.6 Met behoud van alle overige rechten, hebben de partijen de mogelijkheid zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gedeeltelijke of gehele ingebrekestelling met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te ontbinden indien de andere partij:

  • Een faillissementsaanvraag heeft ingediend of failliet is verklaard;
  • Surseance van betaling is verleend of deze heeft aangevraagd.

8.7 Met behoud van haar overige rechten, mag Snizoo de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden, wanneer de Klant niet voldoet aan haar verplichtingen uit sectie 4 of sectie 14.2.
8.8 Wanneer de Overeenkomst wordt opgezegd of ontbonden behoud de Klant zijn betalingsverplichting richting Snizoo voor de al geleverde Diensten.
8.9 Na beëindiging van de Overeenkomst retourneert de Klant binnen één week al hetgeen Snizoo de Klant ter beschikking heeft gesteld in het kader van de Overeenkomst.
8.10 Alle bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om beëindiging van de Overeenkomst te overleven, blijven ook een dergelijke beëindiging van de Overeenkomst onverminderd van kracht.

Specifieke voorwaarden voor klanten in de rijscholen branche (secties 9, 10 en 11)

9. Informatie op de bedrijfspagina

9.1 De Rijschool dient er te allen tijde voor te zorgen dat de prijzen van haar producten - zoals rijlessen, lespakketten en acties - op de website(s) van Snizoo gelijk zijn aan de prijzen die vermeld staan op de website(s) van de Rijschool.
9.2 Wanneer de Rijschool niet aan sectie 9.1 voldoet, heeft de Leerling het recht zijn/haar reservering te boeken tegen de laagste prijs die van de Rijschool gevonden kan worden. Wanneer de Leerling hierdoor een te hoge aanbetaling aan Snizoo heeft gedaan, zal de Rijschool dit verschil aan de Leerling vergoeden.
9.3 Tenzij door Snizoo uitdrukkelijk aangegeven, zijn de op de website(s) van Snizoo aan de Leerling getoonde prijzen inclusief alle kosten - zoals BTW of administratiekosten - en heffingen.

10. Reserveringen van Leerling

10.1 Wanneer een Leerling via de website(s) van Snizoo een reservering maakt, komt er direct een wettelijke overeenkomst tussen Rijschool en Leerling tot stand. De Rijschool machtigt en verleent Snizoo v.o.f. explicitiete autorisatie om deze reserveringen namens de Rijschool tot stand te brengen en af te ronden.
10.2 Tenzij door Snizoo uitdrukkelijk anders met de Leerling overeengekomen, doet de Leerling een aanbetaling aan Snizoo. Deze aanbetaling houdt Snizoo als vergoeding voor haar diensten en wordt niet uitgekeerd aan de Rijschool. 10.3 De hoogte van de aanbetaling bedoeld in sectie 10.2 is:

  • bij reservering van een betaalde proefles/intakeles gelijk aan de prijs van een proefles/intakeles zoals door de Rijschool aan Snizoo bekendgemaakt;
  • bij reservering van een gratis proefles/intakeles gelijk aan de prijs van een rijles zoals door de Rijschool aan Snizoo bekendgemaakt;
  • bij reservering van een rijles gelijk aan de prijs van een rijles zoals door de Rijschool aan Snizoo bekendgemaakt;
  • bij reservering van een rijlespakket gelijk aan acht procent van de totale pakketprijs van het gereserveerde rijlespakket, zoals door de Rijschool aan Snizoo bekendgemaakt. Het hieruit voortvloeiende bedrag wordt afgerond op hele euro's.

10.4 De Rijschool zal van Snizoo een bevestiging van de reservering ontvangen met daarin de contactgegevens van de leerling en de gegevens van het gereserveerde product. Snizoo kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.
10.5 Snizoo is niet verantwoordelijk voor verdere betalingsverplichtingen van de Leerling aan de Rijschool. De Rijschool dient zelf een betalingsregeling met de Leerling te treffen. De Leerling is bij reservering van een proefles/intakeles of rijles geen bedrag aan de Rijschool verschuldigt. De Leerling is bij reservering van een rijlespakket een bedrag ter hoogte van de totale pakketprijs van het gereserveerde rijlespakket, zoals door de Rijschool aan Snizoo bekendgemaakt aan de Rijschool, minus de aanbetaling bedoeld in sectie 10.2 en 10.3 aan de Rijschool verschuldigt.
10.6 Wanneer een Leerling via de website(s) van Snizoo een rijlespakket reserveert, is er door de Leerling jegens de Rijschool geen afnameverplichting van het volledige rijlespakket. De Leerling mag, zonder opgaaf van reden, de overeenkomst na de afname van ten minste zes rijlessen beëindigen. De tijdsduur van ieder van deze zes rijlessen komt overeen met de tijdsduur van een rijles zoals deze in het rijlespakket beschreven is, danwel beschreven was ten tijde van het reserveren van het rijlespakket.
10.7 Snizoo is niet verantwoordelijk voor eventuele klachten of claims die ontstaan tussen de Rijschool en de Leerling en dienen zonder bemiddeling of tussenkomst van Snizoo behandeld te worden.
10.8 Voor al het overige gelden de voorwaarden van de Rijschool. Indien een bepaling in de voorwaarden van de Rijschool conflicteert met een bepaling in deze Algemene Voorwaarden en overige voorwaarden van Snizoo, gaan de bepalingen in de voorwaarden van Snizoo voor.

11. Looptijd, opschorting & beëindiging van de Overeenkomst

11.1 Alle Overeenkomsten tussen Snizoo en Rijschool zijn per direct opzegbaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
11.2 Wanneer de Overeenkomst wordt opgezegd of ontbonden behoudt de Klant zijn leveringsverplichtingen richting de Leerling.
11.3 De looptijd van de Overeenkomst wordt berekend vanaf de datum waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
11.4 Snizoo heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst, gedeeltelijk of in zijn geheel op te schorten wanneer de Klant zijn verplichtingen niet nakomt, wanneer het vermoeden bestaat dat de Klant in strijd handelt met één van de bepalingen uit deze Overeenkomst of niet kan voldoen aan zijn betalingsverplichting. Bij opschorting van de Overeenkomst heeft de Klant nog steeds een betalingsverplichting over de reeds door Snizoo geleverde Diensten.
11.5 Wanneer de Klant de Overeenkomst alsnog nakomt en/of voldoende zekerheid geeft dit te gaan doen, zal Snizoo de opschorting opheffen.
11.6 Met behoud van alle overige rechten, hebben de partijen de mogelijkheid zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gedeeltelijke of gehele ingebrekestelling met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te ontbinden indien de andere partij:

  • Een faillissementsaanvraag heeft ingediend of failliet is verklaard;
  • Surseance van betaling is verleend of deze heeft aangevraagd.

11.7 Met behoud van haar overige rechten, mag Snizoo de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden, wanneer de Klant niet voldoet aan haar verplichtingen uit sectie 4 of sectie 14.2.
11.8 Wanneer de Overeenkomst wordt opgezegd of ontbonden behoud de Klant zijn betalingsverplichting richting Snizoo voor de al geleverde Diensten.
11.9 Na beëindiging van de Overeenkomst retourneert de Klant binnen één week al hetgeen Snizoo de Klant ter beschikking heeft gesteld in het kader van de Overeenkomst.
11.10 Alle bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om beëindiging van de Overeenkomst te overleven, blijven ook een dergelijke beëindiging van de Overeenkomst onverminderd van kracht.

Voortzetting algemene juridische bepalingen

12. Het uitvoeren van de Dienst

12.1 Snizoo zal zijn best doen om de Dienst binnen het overeengekomen termijn op te leveren. De overeengekomen termijn dient echter als richtlijn en is nooit fataal. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Snizoo schriftelijk in gebreke te stellen. Snizoo dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
12.2 Snizoo zal tevens zijn best doen om de Dienst volgens de afgesproken specificaties op te leveren. Snizoo geeft echter nooit garanties van welke aard dan ook over de kwaliteit of de geschiktheid. Zo worden er geen garanties gegeven dat de Dienst ten alle tijde werkt, vrij is van virussen en/of fouten en dat deze verholpen kunnen worden.
12.3 Snizoo heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Daarnaast mag Snizoo bij een overname van haar bedrijf de rechten en plichten uit de Overeenkomst overdragen aan derde.
12.4 Snizoo heeft het recht de Dienst te verbeteren en steeds aan te passen aan de huidige technieken en ontwikkelingen in de markt, zonder dat Snizoo hier een schadevergoeding aan de Klant voor hoeft te betalen. Tevens verkrijgt de Klant hierdoor niet het recht de Overeenkomst te ontbinden.
12.5 Snizoo heeft het recht de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken om bijvoorbeeld onderhoud of aanpassen aan de Dienst of Snizoo pagina door te voeren, zonder dat hier een schadevergoeding richting de Klant voor betaald hoeft te worden.
12.6 Wanneer het uitvoeren van de Overeenkomst extra werkzaamheden met zich meebrengt mag Snizoo alle extra tijd en kosten of die van ingehuurde derden, in rekening brengen.

13. Aansprakelijkheid van Snizoo

13.1 Snizoo is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant leidt door het gebruik van de Dienst(en) van Snizoo, tenzij Snizoo deze met opzet heeft veroorzaakt of waarvan grove schuld toegerekend kan worden. In dit geval is Snizoo alleen aansprakelijk voor de directe schade.
13.2 Onder directe schade wordt verstaan:

  • Redelijke Kosten die de Klant heeft moeten maken om de tekortkoming van Snizoo te compenseren, waardoor de geleverde Dienst wel aan de Overeenkomst voldoet;
  • Redelijke Kosten die zijn gemaakt ter voorkoming of beperking van een dergelijke tekortkoming.

13.3 Alle aansprakelijkheid van Snizoo in welke vorm dan ook voor indirecte schade, waaronder maar niet te beperken tot gevolgschade, reputatieschade, goodwill, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.
13.4 De totale aansprakelijkheid van Snizoo bedraagt nooit meer dan de vergoeding die de Klant heeft betaald voor de uitvoering van de Overeenkomst. Bij overeenkomsten met een looptijd van meer dan één jaar is de aansprakelijkheid nooit meer dan de vergoeding die de Klant heeft betaald voor het jaar dat de tekortkoming zich voordoet. Snizoo is in geen geval aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een gratis Snizoo pagina. Wel kan Snizoo in dat geval besluiten de Snizoo pagina aan te passen of te verwijderen.

14. Intellectuele eigendomsrechten

14.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in een Overeenkomst blijven de Intellectuele Eigendomsrechten van elk van de partijen bij Snizoo, respectievelijk de Klant. De Intellectuele Eigendomsrechten op alle Diensten die Snizoo ter beschikking stelt, blijven van Snizoo of van derden van wie Snizoo het recht heeft gekregen om (een onderdeel van) deze Diensten ter beschikking te stellen aan klanten.
14.2 De Klant garandeert Snizoo dat hij gemachtigd is en/of alle rechten heeft om de materialen ter beschikking te stellen en dat de ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op de rechten van derden. De Klant vrijwaart Snizoo van aanspraken of vorderingen tot schadevergoeding die hieruit kunnen voortvloeien. Daarnaast vrijwaart de Klant Snizoo van alle gemaakte kosten die hiermee in verband staan.

15. Overig

15.1 Op alle Overeenkomsten met Snizoo is Nederlands recht van toepassing. Eventuele rechtszaken die hieruit voortkomen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag.

Snizoo v.o.f. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 56549547. Snizoo is gehuisvest aan de Binckhorstlaan 36 Unit M432 te Den Haag. Het BTW-nummer van Snizoo is NL852180962B01.