Boekingsovereenkomst (tussen Leerling en Rijschool)

1. Definities

In deze Boekingsovereenkomst worden de volgende begrippen gebruikt:
Boeking: de bestelling van het Product of de Dienst die door de Leerling bij de Rijschool wordt besteld.
Product en/of Dienst: het Product of de Dienst die door de Leerling bij de Rijschool wordt besteld.
Rijschool: de partij die haar rijlessen, rijlespakketten en/of andere Producten/Diensten op de website(s) van Snizoo in de branche voor Rijscholen aanbiedt.
Leerling: de partij die middels de website(s) van Snizoo een overeenkomst sluit met de Rijschool.

2. Algemene bepalingen

Deze Boekingsovereenkomst beschrijven op welke wijze Snizoo haar Diensten aanbiedt. Het is belangrijk deze voorwaarden door te lezen alvorens je een Boeking maakt via de website(s) van Snizoo.

3. Een Boeking maken

3.1 Snizoo biedt je de mogelijkheid om bij de aangesloten Rijscholen een Boeking te maken voor één of meer van de door de Rijscholen aangeboden producten en/of Diensten. Wanneer je een Boeking maakt ga je rechtstreeks een contract (en daarmee een wettelijke overeenkomst) aan met deze Rijschool. Snizoo is zelf geen partij bij deze overeenkomst en fungeert alleen als tussenpersoon.
3.2 Bij de bestelling van diensten via het internet geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Wanneer je een Boeking via Snizoo maakt, wordt er een afwijkende bedenktijd gehanteerd. Bij een boeking gaat de bedenktijd in vanaf het moment dat je de bevestigingsmail van jouw Boeking hebt ontvangen en eindigt altijd op de eerstvolgende werkdag. Wanneer je gebruik wilt maken van de bedenktijd, kun je het formulier ontbinding online boeking Snizoo invullen en ondertekenen. Vervolgens dien je het ingevulde formulier in te scannen deze per e-mail sturen aan info@snizoo.nl. Indien je het formulier op tijd hebt gemaild, zullen wij de betaling die je aan Snizoo hebt gedaan binnen 14 dagen terugstorten op het rekeningnummer waar de betaling vandaan kwam. Je kunt te allen tijde slechts aanspraak maken op terugbetaling van het aan Snizoo betaalde bedrag. Betalingen die je aan de Rijschool hebt gedaan, vallen buiten de bedenktijd.
3.3 Door de Dienst te gebruiken - dat wil zeggen: door te starten met de bestelde proefles en/of het bestelde lespakket - doe je door nakoming van de dienst bij de Rijschool afstand van de in Artikel 3.2 genoemde bedenktijd.
3.4 Door het maken van een Boeking via Snizoo garandeer je dat je minimaal 18 jaar oud bent, of dat je minimaal 16 jaar oud bent en toestemming van je ouder(s) of voogd hebt om de Boeking te maken.
3.5 Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het verstrekken van de benodigde informatie om de Boeking te doen slagen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opgeven van de juiste NAW-gegevens en contactgegevens.
3.6 Snizoo zal je Boeking per e-mail bevestigen. Wanneer je geen e-mail hebt ontvangen, kan het zijn dat Snizoo de Boeking niet heeft ontvangen. Stuur in dat geval een email naar info@snizoo.nl en vermeld daarin jouw eigen NAW-gegevens, de naam van de Rijschool waar je een Boeking hebt gemaakt en het product dat je hebt gereserveerd. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

4. Prijzen en betalingen

4.1 Snizoo biedt de Leerling de "Beste prijs garantie". Hiermee weet de Leerling zeker dat hij/zij bij Snizoo het voordeligst uit is. De "Beste prijs garantie" houdt in dat wanneer de Leerling binnen twee weken na het boeken exact hetzelfde Product of exact dezelfde Dienst op een andere website goedkoper vindt, de Leerling het verschil tussen de prijs die daar vermeld staat en het reeds aan Snizoo betaalde bedrag krijgt terugbetaald.
Wanneer de Leerling van deze garantie gebruik wenst maken, dient de Leerling een e-mail te sturen naar info@snizoo.nl met daarin de naam van de Rijschool, het Product of de Dienst, de eigen NAW- en contactgegevens en de exacte URL van de webpagina waarop de lagere prijs staat vermeld. De lagere prijs dient publiekelijk toegankelijk te zijn en mag geen persoonlijke kortingen bevatten. Na controle zal Snizoo het verschil binnen 31 dagen terugstorten op de door Snizoo en Leerling overeengekomen bankrekening. Omdat het voor Snizoo niet mogelijk is om te anticiperen op de (vaak met verlies aangeboden) tijdelijke aanbiedingen op de website(s) van Groupon, zijn aanbiedingen op de website(s) van Groupon uitgesloten van de "Beste prijs garantie".
4.2 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de getoonde prijzen op de website(s) van Snizoo inclusief alle kosten zoals BTW, administratiekosten, en overige heffingen. Snizoo rekent geen extra administratie- of verwerkingskosten.
4.3 Het is de verantwoordelijkheid van de Rijschool om de op Snizoo getoonde prijzen voor hun Dienst(en) actueel te houden. Hierbij wordt gekeken naar de prijzen op de website van de Rijschool. Door het grote aantal aangesloten Rijscholen kan het echter gebeuren dat sommige prijzen niet meer actueel zijn. Wanneer een prijs niet meer actueel is, heb je het recht om aanspraak te maken op de "Beste prijs garantie" zoals beschreven in Artikel 4.1.
4.4 Betalingen van Boekingen dienen via de op de website aangegeven betaalmogelijkheden te gebeuren.
4.5 Wanneer een betaling niet wordt geautoriseerd of goedgekeurd is Snizoo niet verplicht haar Diensten te leveren.

5. E-mailcontact

5.1 Door het maken van een Boeking stem je ermee in dat je e-mails ontvangt met informatie over de status van je Boeking en geef je toestemming aan Snizoo om een uitnodiging te sturen voor het schrijven van een review over de Rijschool.
5.2 Snizoo zal je e-mailadres niet aan derden verkopen en je geen nieuwsbrieven of reclame toesturen.

6. Aansprakelijkheid Snizoo

6.1 Snizoo is niet aansprakelijk voor de uitvoering van de Boeking en garandeert op geen enkele wijze dat de Dienst(en) van de Rijschool van afdoende kwaliteit zijn. Klachten over deze Dienst(en) dien je rechtstreeks aan de Rijschool te richten.
6.2 Snizoo is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die je lijdt door het gebruik van de Dienst(en) van Snizoo of de Dienst(en) van Rijscholen die op Snizoo vermeld staan, tenzij Snizoo de schade met opzet heeft veroorzaakt of waarvan grove schuld toegerekend kan worden. In dit geval is Snizoo alleen aansprakelijk voor de directe schade.
6.3 Onder de in sectie 6.2 bedoelde directe schade wordt verstaan:

  • Redelijke kosten die de Leerling heeft moeten maken om de tekortkoming van Snizoo te compenseren, waardoor de geleverde Dienst wel aan de overeenkomst voldoet;
  • Redelijke Kosten die zijn gemaakt ter voorkoming of beperking van een dergelijke tekortkoming.

6.4 Alle aansprakelijkheid van Snizoo, in welke vorm dan ook, voor indirecte schade, waaronder, maar niet te beperken tot, gevolgschade, reputatieschade, goodwill, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.
6.5 De totale aansprakelijkheid van Snizoo bedraagt nooit meer dan de aanbetaling die je hebt betaald aan Snizoo.
6.6 Snizoo is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beschikbaarheid van de website(s). Zo kan het voorkomen dat de website(s) niet beschikbaar zijn tijdens onderhoud of slecht bereikbaar zijn door een storing. Ook is Snizoo niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de content op de website(s) of enige hyperlinks naar andere webpagina's.
6.7 Je zult Snizoo niet aansprakelijk houden voor wat door Rijscholen en andere gebruikers wordt geplaatst of gedaan. Aangezien de meeste content op Snizoo afkomstig is van Rijscholen en andere gebruikers, geven wij geen garantie over de nauwkeurigheid, kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van de content. Als je twijfelt over de door een Rijschool geplaatste informatie raden wij aan hierover voor het maken van een Boeking contact op te nemen met de desbetreffende Rijschool.

7. Overig

7.1 Snizoo kan je te allen tijde en naar eigen inzicht permanent of tijdelijk de toegang tot en/of het gebruik van onze website(s) en Diensten ontzeggen.
7.2 Snizoo kan te allen tijde besluiten haar Diensten en website(s) te veranderen, beperken of te beëindigen. Hiervoor kan Snizoo niet aansprakelijk worden gehouden.
7.3 Ook wanneer Snizoo geen beroep doet op enige bepaling in deze voorwaarden, dan impliceert dit niet dat hiermee afstand wordt gedaan van het recht dat op een later moment alsnog te doen. Indien een van deze individuele voorwaarden door een rechtbank ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige voorwaarden onverlet.

Snizoo behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde wijzigen. We raden je daarom aan om deze pagina regelmatig te controleren. Deze voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

Mocht je na het lezen van deze overeenkomst nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met Snizoo via info@snizoo.nl. Snizoo v.o.f. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 56549547. Snizoo is gehuisvest aan de Binckhorstlaan 36 Unit M432 te Den Haag.