Gebruiksvoorwaarden

In het kort

Dit onderdeel is slechts een samenvatting van onze gebruiksvoorwaarden. Het is aanbevolen de volledige tekst te lezen.

 • Jij bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor de content (zoals reviews, foto's, video) die je op de websites van Snizoo plaatst. Snizoo heeft alleen een faciliterende rol en controleert deze content niet actief op rechtmatigheid.
 • Je kunt jouw reviews wijzigen of verwijderen. Wanneer een bedrijf op jouw review reageert, kun je deze echter niet meer bewerken. Wel is het mogelijk hierop te reageren of de gehele conversatie te verwijderen.
 • Door content (zoals tekst, foto's en video's) te plaatsen geef je Snizoo toestemming deze verder te gebruiken en sta je er voor in dat je hier alle rechten en toestemming voor hebt.
 • In onze privacyverklaring kun je lezen hoe we met jouw gegevens omgaan.

Review richtlijnen

Let bij het schrijven van een review op de volgende punten:

 • Houd rekening met de lengte van jouw review: tussen de 75 en 125 woorden wordt als prettig ervaren.
 • Beschrijf zowel wat er goed ging als welke punten er beter kunnen.
 • Houd het netjes, gebruik gepaste taal en houd rekening met het bedrijf of de persoon waar je over schrijft. Het is niet toegestaan anderen te beledigen, scheldwoorden te gebruiken, discriminerende opmerkingen te plaatsen of aan te zetten tot actie(s).
 • Het wordt aanbevolen eventuele klachten eerst met het bedrijf zelf te bespreken. Wanneer je samen niet tot een oplossing komt kun je jouw klacht indienen bij bijvoorbeeld een geschillencommissie, brancheorganisatie of overheidsinstelling. Je mag per bedrijf maximaal één keer in de vier weken een review schrijven, met een jaarlijkse limiet van drie reviews over hetzelfde bedrijf.
 • Schrijf alleen reviews over je eigen ervaring - het is niet toegestaan om alleen de ervaringen van een ander in je eigen review te beschrijven.
 • Je mag maar één account beheren waarmee je onder je eigen naam reviews mag schrijven. Het is dus niet toegestaan reviews onder andermans naam of onder een fictieve naam te schrijven. Wel biedt Snizoo je de mogelijkheid om een review anoniem te plaatsen.
 • Je mag geen reviews over je eigen bedrijf of over dat van je concurrenten schrijven.
 • Je mag Snizoo niet gebruiken voor het verspreiden van reclame of spam.
 • Het is de bedoeling dat jouw review over het bedrijf gaat en niet over één van de personeelsleden.
 • Snizoo moet de herkomst van de reviews kunnen herleiden. Het is dan niet toegestaan de herkomst te verbergen via een proxy of VPN-verbinding.
 • Het vermelden van je eigen contactgegevens is niet toegestaan. Bedrijven kunnen via Snizoo contact met je opnemen.

Zonder enige verplichting daartoe heeft Snizoo de mogelijkheid om reviews te verwijderen en/of je account op non-actief te stellen. Snizoo kan hier bijvoorbeeld gebruik van maken wanneer de review in strijd is met deze richtlijnen, de algemene voorwaarden of wanneer Snizoo het vermoeden heeft dat de review niet op waarheid is gebaseerd.

Jouw verantwoordelijkheid bij het plaatsen van content

Snizoo host een platform waarop consumenten en bedrijven zich kunnen oriënteren op diensten en dienstverleners. Hiervoor maakt Snizoo het bezoekers en gebruikers mogelijk om content via het platform te delen. Dit betekent echter niet dat Snizoo verantwoordelijk is voor deze content, de content bezit, het met de inhoud eens is of als redactie zal optreden – Snizoo heeft slechts een faciliterende rol.

Jij, als gebruiker van onze website(s), bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor de content (zoals reviews, foto's, video) die je op de website(s) van Snizoo plaatst. Let daarom bij het plaatsen van content op eventuele rechten die anderen op de content kunnen hebben (zoals intellectuele eigendomsrechten) en vraag indien nodig vooraf toestemming voor dit gebruik. Let er verder op dat het plaatsen of gebruik van persoonsgegevens van een ander voor jouw rekening komt, en dat je deze personen indien nodig om toestemming vraagt.

Recht op verder gebruik

Door het plaatsen van content en het accepteren van onze voorwaarden geef je Snizoo het recht (gratis, wereldwijd en eeuwigdurend) om deze content verder te gebruiken in haar websites, applicaties en websites en/of applicaties van derden. Dit recht omvat, maar is niet beperkt tot, marketing en het maken van reclame voor de diensten van Snizoo en integratie van de website(s) en/of diensten van Snizoo met andere websites, diensten en/of applicaties.

Je staat er voor in dat je alle rechten en/of toestemming ten aanzien van de content bezit om Snizoo het bovenstaande recht te kunnen garanderen. Wanneer je persoonlijkheidsrechten kunt inroepen ten aanzien van de content dan doe je daar bij dezen afstand van, voor zover de wet dit toe laat.

Snizoo gebruiken

Wij gaan er vanuit dat je Snizoo zult gebruiken waarvoor het bedoeld is: het zoeken en delen van informatie over diensten en dienstverleners. Bij een overtreden van deze voorwaarden of misbruik van de dienst of een vermoeden daarvan kan Snizoo je (met behoud van overige rechten) de toegang tot de website(s) ontzeggen. Voorbeelden van misbruik zijn het verspreiden van ongevraagde berichten aan andere gebruikers, het verspreiden van virussen of het onredelijk belasten van de website(s) of de infrastructuur.

Dit kan leiden tot de-activering of verwijdering van jouw account. Je kunt overigens ook zelf jouw account opzeggen. Bij verwijdering of de-activering van je account behoudt Snizoo het recht om jouw content zonder vermelding van je naam te blijven weergeven.

Voor het gebruik van Snizoo kunnen wij jouw persoonsgegevens gebruiken en verwerken. We raden je daarom aan om onze privacyverklaring goed te lezen.

Beperkte aansprakelijkheid

Snizoo is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beschikbaarheid van de website(s). Zo kan het voorkomen dat de website(s) niet beschikbaar zijn tijdens onderhoud of slecht bereikbaar zijn door een storing. Ook is Snizoo niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de content op de website(s) of enige hyperlinks naar andere webpagina's.

Je zult Snizoo niet aansprakelijk te houden voor wat door andere gebruikers wordt geplaatst of gedaan. Aangezien de meeste content op Snizoo afkomstig is van andere gebruikers, geven wij geen garantie over de nauwkeurigheid, kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van de content.

Voor zover dit wettelijk is toegestaan, sluit Snizoo alle impliciete garanties en aansprakelijkheden uit. Zo zijn wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van geld, goodwill of reputatie, noch of bijzondere, indirecte of gevolgschade voortkomend uit het gebruik van onze website(s). In de gevallen waarin Snizoo toch aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het wettelijk maximum.

Overig

Snizoo kan te allen tijde besluiten haar diensten en website(s) te veranderen, beperken of te beëindigen. Hiervoor kan Snizoo niet aansprakelijk worden gehouden.

Ook wanneer Snizoo geen beroep doet op enige bepaling in deze voorwaarden dan impliceert dit niet dat hiermee afstand wordt gedaan van het recht dat op een later moment alsnog te doen.

Indien een van deze individuele voorwaarden door een rechtbank ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige voorwaarden onverlet.

Snizoo behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde wijzigen. We raden je daarom aan om deze pagina regelmatig te controleren. Deze voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

Mocht je na het lezen van de gebruiksvoorwaarden nog vragen hebben of ons op de hoogte willen stellen van illegaal of inbreukmakend materiaal, dan kun je contact opnemen met Snizoo via info@snizoo.nl. Snizoo is gevestigd op de Binckhorstlaan 36 unit M432 te Den Haag en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 56549547

De gebruiksvoorwaarden voor bedrijven zijn hier vinden.