Gebruiksvoorwaarden voor bedrijven

In het kort

Dit onderdeel is slechts een samenvatting. Het is aanbevolen de volledige tekst te lezen.

 • Alleen jij bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor de content (waaronder je reacties op reviews en de inhoud van jouw bedrijfsprofiel) die je op de website(s) van Snizoo plaatst. Snizoo heeft alleen een faciliterende rol en controleert de inhoud niet op waarheid.
 • Je kunt jouw reacties op reviews wijzigen of verwijderen. Wanneer een consument echter weer op jouw reactie reageert kun je deze niet meer bewerken of verwijderen.
 • Door content te plaatsen geef je Snizoo toestemming deze verder te gebruiken en sta je er voor in dat je hier alle rechten en toestemming voor hebt.
 • Snizoo heeft de mogelijkheid jouw inhoud te integreren met diensten van derde(n). De inhoud van jouw bedrijfsprofiel en jouw reviews en reacties kunnen dus ook op andere website(s) worden getoond.

Reactie richtlijnen

Let bij het schrijven van een reactie op een review op de volgende punten:

 • Houd rekening met de lengte van jouw reactie, tussen de 75 en 125 woorden wordt als prettig ervaren.
 • Het vermelden van de persoonsgegevens van de reviewer anders dan al is weergegeven is niet toegestaan, ook niet om te vragen wie de review heeft geschreven.
 • Houd het netjes, gebruik gepaste taal en houd rekening met de persoon waarop je reageert.
 • Je mag maar twee keer reageren per review. Één keer op de review zelf en één keer op het antwoord van de reviewer na jouw reactie. Wanneer een reviewer niet reageert kun je dus maar één reactie plaatsen. Je kunt buiten het zicht van de bezoekers om contact opnemen met de reviewer via onze mail functie.

Naast deze richtlijnen kunnen onderstaande tips je helpen bij het reageren op negatieve reviews:

 • Wanneer een klant in zijn review zowel positieve als verbeterpunten benoemt, kun je hem bedanken voor de “feedback” en hem betrekken bij het verbeteren van jouw dienstverlening. Hierbij is het belangrijk goed door te vragen en mogelijke verbeteringen te benoemen.
 • Wanneer een klant iets verkeerd heeft begrepen en daardoor een negatieve ervaring beschrijft kun je hem uitleggen wat hij/zij fout heeft begrepen en hoe dit de volgende keer opgelost kan worden. Hou er wel rekening mee dat de klant enige vorm van begrip zal verwachten.
 • Wanneer jouw bedrijf iets verweten kan worden, kom hier dan voor uit en probeer de klant in zijn klacht tegemoet te komen. Let er wel op dat je dit niet bij ieder verbeterpunt doet aangezien te vaak toegeven averechts werkt.
 • Wanneer de inhoud van een review volstrekt onwaar is, heeft het vaak geen zin om naar een oplossing te zoeken. Je kunt dan het beste duidelijk maken dat de inhoud niet klopt en eventueel onderbouwen waarom dit zo is. Ook dit soort reviews bieden een kans om professioneel over te komen.
 • Naast de reactie mogelijkheid kun je reviewers een prive bericht sturen. Dit kan handig zijn wanneer je samen tot een oplossing wilt komen. Wanneer je van deze functie gebruik maakt is het wel zaak het resultaat van de conversatie als reactie bij de review te plaatsen. Op die manier zien potentiële klanten hoe je op deze review hebt gereageerd.
 • Tot slot is het belangrijk tijdens het reageren jouw ervaring te beschrijven en niet in een ja/nee discussie te belanden. Op die manier laat je klanten immers zien dat je hun klachten niet serieus neemt.

Snizoo heeft het recht reacties te weigeren of te verwijderen die in strijd zijn met deze richtlijnen of waarvan het vermoeden bestaat dat deze niet op waarheid zijn gebaseerd. Snizoo is echter niet verplicht iedere afwijkende reactie te verwijderen, zo zal bijvoorbeeld de lengte van jouw reactie niet bepalend zijn voor het wel of niet verwijderen ervan.

Jouw verantwoordelijkheid bij het plaatsen van content

Snizoo host een platform waarop consumenten en bedrijven zich kunnen oriënteren op diensten en dienstverleners. Hiervoor maakt Snizoo het bezoekers en gebruikers mogelijk om content via het platform te delen. Dit betekent echter niet dat Snizoo verantwoordelijk is voor deze content, de content bezit, het met de inhoud eens is of als redactie zal optreden – Snizoo heeft slechts een faciliterende rol.

Jij, als gebruiker van onze website(s), bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor de content (zoals reviews, foto's, video) die je op de website(s) van Snizoo plaatst. Let daarom bij het plaatsen van content op eventuele rechten die anderen op de content kunnen hebben (zoals intellectuele eigendomsrechten) en vraag indien nodig vooraf toestemming voor dit gebruik. Let er verder op dat het plaatsen of gebruik van persoonsgegevens van een ander voor jouw rekening komt, en dat je deze personen indien nodig om toestemming vraagt.

Recht op verder gebruik

Door het plaatsen van content en het accepteren van onze voorwaarden geef je Snizoo het recht (gratis, wereldwijd en eeuwigdurend) om deze content verder te gebruiken in haar websites, applicaties en websites en/of applicaties van derden. Dit recht omvat, maar is niet beperkt tot, marketing en het maken van reclame voor de diensten van Snizoo, en integratie van de website(s) en/of diensten van Snizoo met ander websites, diensten en/of applicaties.

Je staat er voor in dat je alle rechten en/of toestemming ten aanzien van de content bezit om Snizoo het bovenstaande recht te kunnen garanderen. Wanneer je persoonlijkheidsrechten kunt inroepen ten aanzien van de content dan doe je daar bij dezen afstand van, voor zover de wet dit toe laat.

Je zult Snizoo vrijwaren voor elke vorm van schade, aansprakelijkheid of claims die voortvloeien uit de content die door of namens jou op onze website is geplaatst.

Snizoo gebruiken

Wij gaan er vanuit dat je Snizoo zult gebruiken waarvoor het bedoeld is: het zoeken en delen van informatie over diensten en dienstverleners. Alle bedrijven binnen de aangeboden categorieën van dienstverlening op Snizoo kunnen zich aanmelden en toegang krijgen tot de diensten van Snizoo.

Je erkent dat Snizoo reviews of andere content niet hoeft te verwijderen of ontoegankelijk te maken, tenzij je voldoende aannemelijk maakt dat deze content onrechtmatig is en jouw bedrijf schade toebrengt. Indien je dit voldoende aannemelijk hebt gemaakt dan zullen wij de bewust content in eerste instantie ontoegankelijk maken en ons een nader oordeel vormen over eventuele onrechtmatigheid van de content. Afhankelijk van deze beoordeling zullen wij besluiten om de content te verwijderen of weer toegankelijk te maken op onze website.

Je stemt er mee in je te houden aan de reactie richtlijnen. Daarnaast stem je ermee in alleen bedrijven te beheren waar je eigenaar van bent, tenzij het desbetreffende bedrijf je hier uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft verleend. Ook is het verboden een consumentenaccount te hebben en hiermee reviews over je eigen bedrijf of over concurrerende bedrijven te schrijven. Tot slot is het verboden om consumenten selectief uit te nodigen een review te schrijven en/of kortingen, prijzen of andere tegemoetkomingen hiervoor te geven.

Bij het overtreden van deze voorwaarden of misbruik van de dienst of een vermoeden daarvan kan Snizoo je (met behoud van overige rechten) de toegang tot de website ontzeggen. Voorbeelden van misbruik zijn het verspreiden van ongevraagde berichten aan andere gebruikers, het verspreiden van virussen of het onredelijk belasten van de website of de infrastructuur.

Dit kan leiden tot de-activering/verwijdering van jouw account of tot het offline zetten van een Snizoo pagina. Je kunt overigens ook zelf jouw account opzeggen. Bij verwijdering of de-activering van je account behoudt Snizoo het recht om jouw content te blijven weergeven.

Voor het gebruik van Snizoo kunnen wij jouw persoonsgegevens gebruiken en verwerken. We raden je daarom aan om onze privacyverklaring goed te lezen.

Specifieke gebruiksvoorwaarden voor tattoo shops

De website(s) van Snizoo bevatten een aantal betaalde dienstenpakketten. Wanneer je een dergelijk dienstenpakket af hebt genomen, dan heb je een aantal extra functionaliteiten die het beheer en de promotie van de bedrijfspagina optimaliseren. Deze functies worden opgesomd in het bestelproces en volgen verder uit de functies en de werking van de website(s). Snizoo behoudt zich het recht voor om de aangeboden functionaliteiten aan te passen, nieuwe functionaliteiten toe te voegen of bepaalde functionaliteiten uit te faseren gedurende de looptijd van dit abonnement. Dit heeft geen invloed op de prijs die je betaalt of betaald hebt voor een bepaald dienstenpakket. Ook kun je geen rechten ontlenen aan de wijzigingen aan de website(s) of de diensten van Snizoo.

Alle functionaliteiten op de website(s) worden "as is" geboden en Snizoo staat niet in voor een foutloze werking van de website(s) of functies. Niettemin staat het Snizoo vrij je tegemoet te komen wanneer Snizoo in de overtuiging is dat er iets mis is gegaan.

Specifieke gebruiksvoorwaarden voor rijscholen

De website(s) van Snizoo bevat een dienstenpakket. Wanneer je een account hebt aangemaakt of aan hebt laten maken om jouw bedrijfspagina te beheren, dan heb je een aantal extra functionaliteiten die het beheer en de promotie van je bedrijfspagina optimaliseren. Welke functies voor jou beschikbaar zijn, hangt af van of je wel of geen rijlessen of rijlespakketten op de website(s) van Snizoo aanbiedt. Deze functies volgen uit de functies en de werking van de website(s). Snizoo behoudt zich het recht voor om de aangeboden functionaliteiten aan te passen, nieuwe functionaliteiten toe te voegen of bepaalde functionaliteiten uit te faseren. Je kunt geen rechten ontlenen aan wijzigingen aan de website(s) of de diensten van Snizoo.

Alle functionaliteiten op de website(s) worden "as is" geboden en Snizoo staat niet in voor een foutloze werking van de website(s) of functies. Niettemin staat het Snizoo vrij je tegemoet te komen wanneer Snizoo in de overtuiging is dat er iets mis is gegaan.

Beperkte aansprakelijkheid

Snizoo is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beschikbaarheid van de website(s). Zo kan het voorkomen dat de website(s) niet beschikbaar zijn tijdens onderhoud of slecht bereikbaar is door een storing. Ook is Snizoo niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de content op de website(s) of enige hyperlinks naar andere webpagina's.

Je zult Snizoo niet aansprakelijk houden voor wat door andere gebruikers wordt geplaatst of gedaan. Aangezien de meeste content op Snizoo afkomstig is van andere gebruikers, geven wij geen garantie over de nauwkeurigheid, kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van de content.

Voor zover dit wettelijk is toegestaan, sluit Snizoo alle impliciete garanties en aansprakelijkheden uit. Zo zijn wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van geld, goodwill of reputatie, noch of bijzondere, indirecte of gevolgschade voortkomend uit het gebruik van onze websites. In de gevallen waarin Snizoo toch aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de bedragen die betaalt zijn.

Overig

Snizoo kan te alle tijden besluiten haar diensten en website(s) te veranderen, beperken of te beëindigen. Hiervoor kan Snizoo niet aansprakelijk worden gehouden.

Ook wanneer Snizoo geen beroep doet op enige bepaling in deze voorwaarden dan impliceert dit niet dat hiermee afstand wordt gedaan van het recht dat op een later moment alsnog te doen.

Indien een van deze individuele voorwaarden door een rechtbank ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige voorwaarden onverlet.

Snizoo behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde wijzigen. We raden je daarom aan om deze pagina regelmatig te controleren. Deze voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht en de Rechtbank te Den Haag heeft exclusieve bevoegdheid om te oordelen over alle geschillen die uit deze overeenkomst vloeien.

Mocht je na het lezen van de gebruiksvoorwaarden nog vragen hebben of ons op de hoogte willen stellen van illegaal of inbreukmakend materiaal, dan kun je contact opnemen met Snizoo via info@snizoo.nl.

Snizoo is gevestigd op de Binckhorstlaan 36 unit M432 te Den Haag en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 56549547. Het BTW nummer van Snizoo is NL 852180962 B01

De gebruiksvoorwaarden voor consumenten zijn hier vinden.